30/11/2018

T.C. Vatandaşlığı G.D. Raporu

T.C. VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞ İÇİN GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

 

19.09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yabancıların, Türk Vatandaşlığını kazanabilmeleri için 250.000,-USD değerinde taşınmaz satın almaları yeterli olacaktır. Daha önce 1.000.000,-USD olan minimum satın alma bedeli 250.000,-USD ye düşürülmüştür.

 

SORULARLA
T.C. VATANDAŞLIĞI İÇİN GAYRİMENKUL SATIN ALIMI VE
GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ

 

1. Türk vatandaşlığına başvuru sürecinde gayrimenkul satın alımı asgari şartları nelerdir?

En az 250.000 USD değerinde gayrimenkul satın alıp, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne yapılan başvuruyla Türk Vatandaşlığı talebiniz işleme koyulur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, satılan gayrimenkullerin en az 250.000 USD değerinde olduğunu kontrol eder.

2. 250.000 USD sınırına ulaşmak için birden fazla gayrimenkul satın alınabilir mi?

Toplam değeri en az 250.000 USD olacak şekilde birden fazla ve farklı tapu müdürlüklerine bağlı gayrimenkul satın alınabilir. Fakat hepsi için aynı anda başvuru yapılmalıdır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü beyan edilen değerler 250.000 Doların üzerindeyse vatandaşlık başvurularını kabul eder.

3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gayrimenkul Değerleme Şirketi’nin sorumluluğu nedir?

Gayrimenkulün tapuda beyan edilen değerinin 250.000 USD’nin üzerinde olup olmadığını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gayrimenkul Değerleme Şirketleri ve BDDK listesinde yer alan Gayrimenkul Değerleme Şirketleri doğrular. Bakanlık “üç yıl satılamaz şerhi tesisini” TKGM’ den talep eder. Satın aldığınız gayrimenkul / gayrimenkullerin ödemesi banka havalesi ile mülk sahibine yapılmalıdır.

4. Her türlü, değeri en az 250.000 USD olan gayrimenkulün satın alınması T.C. Vatandaşlığı için uygun mudur?

Evet uygundur. Niteliği ticari ya da konut olması bakımından herhangi bir kısıt bulunmamaktadır.

5. Gayrimenkul satın alım süreci ve vatandaşlık başvuru sürecini genel olarak bir emlak şirketi ya da avukatlık bürosu ile ilerletilmesi şart mıdır?

Böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak bu süreçte işlemlerin hatasız ve daha hızlı işleyebilmesi açısından bir hukuk bürosu ile sürece devam edilebilir.

6. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gayrimenkul Değerleme Şirketleri ve BDDK listesinde yer alan Gayrimenkul Değerleme Şirketleri, değerleme raporu ile her türlü gayrimenkulün değerlerini tespit etmeye/değerin doğrulanmasına yetkili midir?

Evet. Vatandaşlık için her türden gayrimenkulün değerini tespit etmeye ve doğrulamaya yetkilidir.

7. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gayrimenkul Değerleme Şirketleri ve BDDK listesinde yer alan Gayrimenkul Değerleme Şirketlerinden alınan gayrimenkul değerleme raporu hangi tarihte olmalı?

T.C. Vatandaşlığına başvuru yapıldığı tarihten en fazla 3 ay süre ile geriye dönük tarihli bir gayrimenkul değerleme raporu olmalıdır. Eğer gayrimenkulü satın aldıktan sonra bir gayrimenkul değerleme raporu alınacaksa, gayrimenkulün edinim tarihli (tapu edinim tarihi için gayrimenkul değerinin belirlenmesi) bir rapor alınması gerekmektedir.

8. Satın alınan gayrimenkuller için hazırlanacak olan gayrimenkul değerleme raporlarının tamamı aynı gayrimenkul değerleme şirketinden mi alınmalıdır?

Hayır, böyle bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Ancak, raporların tamamımın tek bir elden çıkması, işlemin daha hızlı ve raporların birbirleri ile aynı içerikte olması açısından önemlidir.

9. Tapu senedinde yazan değer ile gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen değer arasındaki ilişkinin nasıl olması gerekmektedir?

Resmi senetteki satış bedelinin, gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen değerden düşük olmaması gerekmektedir. Bu nedenle değerleme raporu alımı ile tapu işlemlerinin eş zamanlı olarak yürütülmesi tavsiye edilmektedir. Çünkü daha sonra tapu senedindeki satış değerinin değiştirilmesi mümkün değildir.

24 Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak biz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş Gayrimenkul Değerleme şirketiyiz. Bu kapsamda, her türlü gayrimenkulün değerinin tespiti ve değerleme raporlarının hazırlanışı alanında tecrübe ve yetkimizi tüm sektörlerde kullanabilen, bu alanda uzun yıllardır binlerce değerleme raporu hazırlamış, tecrübeli ve teknik gayrimenkul değerleme uzmanlarımızla, T.C. Vatandaşlık başvuru sürecine satın alınması ile konu olan her türden gayrimenkulün değerleme raporu alımı için lütfen iletişime geçiniz.

İlgili bağlantılar:

Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi Rehberi:
https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/yabancilarin-tasinmaz-edinim-rehberi

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180919.pdf

TÜRKİYE’DE YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİ

Hukuki temel:

a) 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. Maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı kaldırılmıştır.

b) Ülkemizde hangi ülke vatandaşlarının taşınmaz ve sınırlı ayni hak ediniminin mümkün olduğu konusunda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsoloslukları ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı)’ndan ve Tapu Müdürlükleri’nden bilgi alınabilir.

c) Yabancı uyruklu gerçek kişiler, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, ülkemizde nitelik bakımından her türlü taşınmaz (Konut, İşyeri, Arsa, Tarla) edinebilmektedir.

d) Yabancı uyruklu gerçek kişiler, satın aldıkları yapısız taşınmazda (Arsa, Tarla) geliştireceği projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın (Belediye, Tarım İl Müdürlüğü) onayına sunmak zorundadır.

Yabancıların taşınmaz ediniminde kanuni sınırlamalar:

a) Ülke genelinde, yabancı uyruklu bir gerçek kişi, en fazla 30 hektar taşınmaz satın alabilir ve sınırlı ayni hak edinebilir.

b)Taşınmazın askeri yasak ve güvenlik bölgeleri dışında kalıp kalmadığının Tapu Müdürlüğü tarafından yetkili komutanlığa sorulması ve edinim için olumlu cevap alınması gerekmektedir.Askeri yasak ve güvenlik bölgeleri ölçüm çalışmaları biten 71 ilimizde bu prosedür kaldırılmıştır.

c)Yabancı uyruklu gerçek kişiler, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün %10’una kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir.

d)Gerçek kişilerle yabancı ülkelerde kendi mevzuatlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri lehine taşınmaz rehni tesisinde kanuni sınırlamalar uygulanmaz.

e)Kanun hükümlerine aykırı olarak edinilen; edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık ve idarelerce tespit edilen; proje şartıyla satın almalarda süresi içinde ilgili Bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyen; taşınmazlar tasfiye hükümlerine tabidir.

Gerekli belgeler:

a)Taşınmazın Tapu Senedi Belgesi veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm numarası bilgisi,

b)Kimlik belgesi veya pasaport (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte),

c) İlgili Belediyeden, taşınmazın ”Emlak Rayiç Değeri Belgesi”nin alınması,

d)Binalar için (konut, işyeri… vb.) zorunlu deprem sigortası poliçesi,

e)Satıcının 1 adet, alıcının 2 adet fotoğrafı (son 6 ay içinde, 6×4 ebadında).

f) Türkçe bilmeyen taraf varsa yeminli tercüman,

g)Yurt dışında düzenlenen vekaletname ile işlem yapılması halinde, tercümesiyle beraber vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği.

Yurt dışında düzenlenen vekaletnamelerin özellikleri:

-T.C. Büyükelçiği veya Konsolosluğunca düzenlenen vekaletnameler.
– Yabancı ülke noterlerince ülke lisanında ilgilinin onaylı fotoğrafını da içerir şekilde düzenlenen vekaletnameler, 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesine göre tasdik edilip, tasdik şerhinin ülke lisanı yanında Fransızca “Apostille (Convention de La Haye du Octobre 1961)” ibaresini de taşıması halinde bu tür belgeler ve vekaletnameler ile Türkçe tercümelerinde ayrıca o yerdeki Türk Konsolosluğunun tasdiki aranmaz.
– Ayrıca 5 Ekim 1961 tarihli Lahey sözleşmesine taraf olmayan yabancı ülkelerin noterlerinin ülke lisanında ilgilinin onaylı fotoğrafını da içerir şekilde düzenlediği vekaletnamelerdeki noterin imzasının bağlı bulunduğu makam tarafından, bu makamın imza ve mührü o yerdeki Türk Konsolosluğunca onaylanır.

h) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığına geçiş için alt sınırı 250.000.-USD olan taşınmaz için BDDK ve SPK listesinde olan bir gayrimenkul değerleme kuruluşundan alınan “Taşınmaz Değerleme Raporu”

değerleme, gayrimenku değerleme, türk vatandaşlığı, Vatandaşlık

close-link